Fundusze EU 20-04-2010

Opis projektu

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap II” polega na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 5 ochotniczych straży pożarnych, które uczestniczą w KSRG.

Samochody posiadać będą:

–  zbiornik wody o wielkości 2000 – 2500l (tak określa ilość wody rozporządzenie MSWiA w odniesieniu do samochodów średnich)

–  środek pianotwórczy w ilości 10% objętości zbiornika wody

oraz wyposażenie dodatkowe w postaci m.in.:

–  działka wodno-pianowe

–  aparaty powietrzne,

–  zestawy do wyizolowania terenu akcji,

–  agregaty prądotwórczych,

– zestawy uszczelniających do uszczelniania studzienek ściekowych, kanalizacyjnych czy beczek.

Wyposażenie dodatkowe będzie w bezpośredni sposób podnosiło efektywność działań ratowniczych, m.in. w razie prowadzenia działań w zakresie ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania promocyjne, w tym m.in. specjalny reportaż dotyczący projektu. Zorganizowane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uroczyste przekazanie samochodów. Wykonawca samochodów wykona szkolenie z zakresu obsługi pojazdów.

W ramach projektu nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządu i OSP oraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, będący koordynatorem – wnioskodawcą, skupia prawie wszystkie OSP w Województwie Wielkopolskim, na 1879 OSP do Związku należy 1868.

W ramach projektu partnerstwo zawiązało 11 podmiotów:

Tabela 1. Wykaz partnerów projektu

1. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
2. Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie nad Prosną
4. Miasto i Gmina Mikstat
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Mikstacie
6. Gmina Złotów
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Radawnicy
8. Gmina Czermin
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie
10. Gmina Margonin
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Margoninie

Całkowity koszt projektu wynosi 3.800.000,00 zł.

Koszty kwalifikowalne wynoszą 3.785.000,00 zł.

Zakłada się udział środków WRPO na poziomie 60 %, co odpowiada kwocie 2.271.000,00 zł.

Koszty niekwalifikowalne wynoszą 15.000,00 zł

Wskazany w tytule „KSRG” – oznacza Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który jest ogólnopolskim systemem zarządzanym na poziomie województwa przez Wojewodę. Organizacja KSRG znajduje się w kompetencji Państwowej Straży Pożarnej w schemacie: Komendant Powiatowy (Miejski w miastach na prawach powiatu), Komendant Wojewódzki, Komendant Główny. Komendant Wojewódzki wprowadzając dany podmiot do KSRG występuje z wnioskiem do Komendanta Głównego po zasięgnięciu opinii Komendanta Powiatowego.

Zasadniczym elementem KSRG są ochotnicze straże pożarne spełniające określone warunki, w tym sprzętowe. Projekt ukierunkowany jest na zakup samochodów jako jednego z fundamentalnych warunków KSRG. Mówiąc wprost bez określonego sprzętu OSP w systemie nie może uczestniczyć, a bez OSP system ten nie będzie wydolny.

Obok aspektu sprzętowego podmiot KSRG musi również spełniać szereg innych kryteriów, jak np. odpowiedni poziom wyszkolenia ratowników.

Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w oparciu o Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

W etapie II wzmocnienie bezpieczeństwa nastąpi na obszarze 4 powiatów: chodzieskiego (OSP Margonin), pleszewskiego (OSP Czermin), złotowskiego (OSP Radawnica), ostrzeszowskiego (OSP Mikstat, OSP Grabów nad Prosną).

Cel ten zbiega się z celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wpisuje się w priorytety „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego” do roku 2020.

Projekt zmierza do ograniczania skutków negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub na skutek zjawisk przyrodniczych i wpisuje się w płaszczyznę zrównoważonego rozwoju regionu.

KSRG stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa: ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, a także prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Na terenie Województwa Wielkopolskiego KSRG tworzą:

* Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,

* Komendy Miejskie i Powiatowe (31 komend) wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi PSP (42 jednostki),

* wydzielone pododdziały tworzące Wielkopolską Brygadę Odwodową,

* Ochotnicze Straże Pożarne w ilości 312,

* 20 podmiotów wspomagających system,

* 30 osób-specjalistów z różnych dziedzin.

W sumie ponad pół tysiąca różnego rodzaju podmiotów z ewidentną wiodącą rolą OSP.

Należy przy tym podkreślić rolę sił rządowych (OSP są organizacjami pozarządowymi), a więc przede wszystkim jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Jednakże na poziomie gmin straż państwowa występuje bardzo sporadycznie i system bez udziału Ochotniczych Straży Pożarnych nie mógłby funkcjonować.

W projekcie pod pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego rozumiemy zespół działań i środków służących do ochrony kraju, jego ludności i środowiska naturalnego przed zewnętrznymi działaniami wymierzonymi w jego ekosystem. (Józef Kukułka – Ekologiczne czynniki bezpieczeństwa).

Z tak pojmowanego bezpieczeństwa wychodzi cel nadrzędny – zabezpieczenie spokojnej i zdrowej egzystencji wszystkich organizmów żywych na terenie gmin, powiatów i województwa.

Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę 5 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem uterenowionym 4×4, z kabiną 6-osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń, z wyposażeniem wg. PN-EN 1846-1 M-2-6-2000(do 2500)-8/2400-1 oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla użytkowników.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap II”.

Ogłoszenie jest dostępne klikając2010138059

Dokumentacja jest dostępna klikając:

„Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap II”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podpisanie umowy

20 kwietnia 2010 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2007-2013 umowę na realizację projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap II” nr UDA-RPWP.03.06.03-30-09/09-00.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schematu III „Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z następującymi Gminami i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi:

– Gmina Grabów nad Prosną, OSP Grabów nad Prosną,
– Gmina Mikstat, OSP Mikstat,
– Gmina Czermin, OSP Czermin,
– Gmina Margonin, OSP Margonin,
– Gmina Złotów, OSP Radawnica.

Całkowita wartość projektu na dzień 20.04.2010 r. 3.800.000,00 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane 3.785.000,00 PLN.

Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 2.271.000,00 PLN

Odbiór

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-8.10.2010  wykonany został odbiór techniczno-jakościowy a w dniach 14-15.10.2010 br. odbiór faktyczny oraz szkolenie przedstawicieli Użytkowników – OSP eksploatujących pojazdy będących jednocześnie nabywcami pięciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupywanych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap II” um. nr UDA-RPWP.03.06.03-30-09/09-00 ze środków EFRR w ramach WRPO 2007-2013.

Zgodnie z umową na zakup samochodów nr ZP/115/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. w szkoleniu ze strony każdej OSP uczestniczyły po cztery osoby posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu.

Odbioru techniczno-jakościowego dokonywało 2 pełnomocników Kupującego-Płatnika (OW ZOSP RP) w obecności 1 pełnomocnika Sprzedającego.

Odbioru faktycznego każdego samochodu dokonywało 2 pełnomocników Kupującego-Płatnika (OW ZOSP RP) i jeden pełnomocnik Użytkownika-Nabywcy (OSP) w obecności 1 pełnomocnika Sprzedającego. Fakt ten jest potwierdzony każdorazowo „Protokołem z odbioru”.

Uroczyste przekazanie

13 listopada br. w Obornikach odbyło się uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 27. Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski w tym 5 ze środków unijnych.

Uroczystość poprzedzona została posiedzeniem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego, które tym razem odbyło się w remizie OSP Uścikowo.

Przekazywane samochody to 22 lekkie samochody ratownictwa technicznego z napędem 4×2. Pojazdy te zostały zakupione ze środków Związku OSP RP, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz samorządów gmin dla OSP:

Lp. OSP Gmina Powiat
Cielcza Jarocin Jarociński
Czerlin Gołańcz Wągrowiecki
Dobieżyn Buk Poznański
Dobra Dobra Turecki
Duszniki Duszniki Szamotulski
Golina Jarocin Jarociński
Golina Golina Koniński ziemski
Kaczory Kaczory Pilski
Kiszkowo Kiszkowo Gnieźnieński
Kowale Księże Turek Turecki
Lubosz Kwilcz Międzychodzki
Nowe Brzeźno Budzyń Chodzieski
Piaski Piaski Gostyński
Pietrzyków Pyzdry Wrzesiński
Sieroszewice Sieroszewice Ostrowski
Słocin Grodzisk Grodziski
Stare Miasto Stare Miasto Koniński ziemski
Tuliszków Tuliszków Turecki
Ujście Ujście Pilski
Uścikowo Oborniki Obornicki
Witaszyce Jarocin Jarociński
Wyrzysk Wyrzysk Pilski

Wartość samochodów 3.900.600,00 PLN

oraz 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4×4 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w projekcie pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap II” nr UDA-RPWP.03.06.03-30-09/09-00:

Lp. OSP Gmina Powiat
1 Czermin Czermin Pleszewski
2 Grabów nad Prosną Grabów nad Prosną Ostrzeszowski
3 Margonin Margonin Chodzieski
4 Mikstat Mikstat Ostrzeszowski
5 Radawnica Złotów Złotowski

Wartość pojazdów projekt: 3.679.997,50 PLN

Wartość przekazywanych samochodów 7.580.597,50

Zadania realizował Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w partnerstwie z samorządami gmin Wielkopolski.

Uroczystości rozpoczęły się zgodnie z planem o godz. 13.30 na obornickim Rynku.

Przybyłych gości powitała Pani Burmistrz Obornik Anna Rydzewska.

Dowódcą uroczystości był druh Mieczysław Borucki komendant gminny Związku OSP RP w Obornikach, który złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Głównego i jednocześnie Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego Stefanowi Mikołajczakowi. Następnie oddali oni honory sztandarom OSP. Prezes przywitał się ze strażakami

W przemówieniu druh Stefan Mikołajczak podziękował wszystkim darczyńcom, bez których ta uroczystość nie mogłaby mieć miejsca w sposób szczególny OSP, samorządom, WFOSiGW w Poznaniu, Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.

Podsumowując program zakupów samochodów dla OSP realizowany w Wielkopolsce od 2001 r. podkreślił, że są to już 333 nowe pojazdy, które trafiły do OSP w tym w obecnej kadencji ponad 100. Stwierdził, że mimo niewątpliwych sukcesów na tym polu liczymy wzorem województwa mazowieckiego, które przeznacza rokrocznie 15 mln zł na OSP oraz warmińsko-mazurskiego na nawiązanie współpracy w tym obszarze również u nas z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Podkreślił, że w roku bieżącym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego tamtejsze samorządy otrzymały dofinasowanie do inwestycji na sprzęt i budowę i remonty remizy OSP w kwocie około 100 mln zł. Widzimy potrzebę podejmowania aktywności w tym zakresie również u nas.

Pobłogosławienia pojazdów dokonał ks. Konrad Kaczmarek Kapelan Strażaków Archidiecezji Poznańskiej ceremonii tej towarzyszyli ks. Kan. Józef Kamzol dziekan Dekanatu Obornickiego oraz ks. Antonii Janicki członek ZOW ZOSP RP.

W ślad za tym po błogosławieństwie prezes ZOW ZOSP RP Stefan Mikołajczak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Adam Langner oraz wójtowie i burmistrzowie gmin do których trafiły pojazdy przekazali naczelnikom OSP symboliczne kluczyki i wręczyli akty przekazania pojazdów.

Naczelnicy na rozkaz dowódcy uroczystości przekazali kluczyki kierowcom, którzy uruchomili na kilkanaście sekund pojazdy oraz sygnały świetlno-dźwiękowe.

Następnie wręczono specjalne uhonorowania – dyplom na pamiątkę uroczystego przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap II” otrzymał:

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

– Zarząd Województwa Wielkopolskiego

– Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

– Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Patery pamiątkowe w uznaniu za zaangażowanie na rzecz realizacji projektu otrzymały:

– Gmina Czermin i OSP Czermin,

– Miasto i Gmina Grabów nad Prosną i OSP Grabów nad Prosną,

– Miasto i Gmina Margonin i OSP Margonin,

– Miasto i Gmina Mikstat i OSP Mikstat,

– Gmina Złotów i OSP Radawnica.

W IMIENIU PARTNERÓW PROJEKTU zostały wręczone pamiątkowe patery dla:

– Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka

– Druha Stefana Mikołajczaka – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka  

– Pana Przemysława Gonery – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W ciepłych słowach podziękowań zwrócili się do uczestników uroczystości:

– Eugeniusz Grzeszczak – wiceprezes ZOW ZOSP RP a jednocześnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

– Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego

– zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Adam Langner,

oraz w imieniu wszystkich OSP, który zostały przekazane pojazdy prezes OSP Uścikowo druh Marian Mitręga.

Na zakończenie uroczystości Obornicka Orkiestra Dęta odegrała Hymn Związku OSP RP „Rycerze Floriana”.

Po zakończeniu uroczystości odbył się pokaz sprawności sprzętu w postaci postawienia kurtyny wodnej, rozwinięcia szybkiego natarcia a także ustawienia zestawu do wyizolowywania terenu akcji i zestawu uszczelniającego do studzienek kanalizacyjnych.

Uroczystość prowadził druh Andrzej Jankowski – dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP.

Organizatorzy w sposób szczególny dziękują miejscowemu samorządowi z Panią burmistrz Obornik Anną Rydzewską oraz Druhnom i Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Uścikowa.

Słowa uznania i podziękowania kierujemy w stronę Druhen i Druhów z OSP Powiatu Obornickiego zaangażowanych w przygotowania logistyczne imprezy. Dziękujemy komendantowi Zwiazku OSP RP a jednocześnie dowódcy uroczystości Mieczysławowi Boruckiemu oraz prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Obornikach druhowi Krzysztofowi Tomaszewskiemu.

Dziękujemy przedstawicielom środków masowego przekazu w tym:

– TVP3 Poznań, Gazecie Wyborczej, prasie lokalnej która przekazywała społeczeństwu naszego województwa informacje o uroczystości.

Zapowiedź uroczystości


13 listopada br. na Rynku w Obornikach odbędzie się uroczyste przekazanie 5 nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych w ramach projektu 
 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z dnia 20.04.2010 r. zawartej przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Początek uroczystości o godz. 13.30.

ZAPRASZAMY

Informacja prasowa do pobrania poniżej:

– 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (skrót)

– 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych

Skip to content