Fundusze EU 19-02-2015

Opis projektu

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap III” polega na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 3 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 5 Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski, które uczestniczą w KSRG.

Samochody posiadać będą:

– samochody średnie zbiornik na wodę o pojemności min. 3500 l a samochody ciężkie o pojemności min. 5000 l,

– zbiornik na środek pianotwórczy w ilości 10% objętości zbiornika wody,

oraz wyposażenie dodatkowe w postaci m.in.:

– działka wodno-pianowego,

– zestawy do wyizolowania terenu akcji,

– agregaty prądotwórczego,

– zestawu uszczelniającego do uszczelniania studzienek ściekowych, kanalizacyjnych oraz beczek.

Wyposażenie dodatkowe będzie w bezpośredni sposób podnosiło efektywność działań ratowniczych, m.in. w razie prowadzenia działań w zakresie ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania promocyjne, w tym m.in. specjalny reportaż dotyczący projektu. Zorganizowane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uroczyste przekazanie samochodów. Wykonawca samochodów wykona szkolenie z zakresu obsługi pojazdów.

W ramach projektu nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządu i OSP oraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, będący koordynatorem – wnioskodawcą, skupia prawie wszystkie OSP w Województwie Wielkopolskim, na 1843 OSP do Związku należą 1832.

W ramach projektu partnerstwo zawiązało 11 podmiotów:

Tabela 1. Wykaz partnerów projektu

1. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
2. Gmina Koźminek
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminku
4. Gmina Łęka Opatowska
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Opatowskiej
6. Gmina Rogoźno
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Parkowie
8. Gmina Rzgów
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie
10. Gmina Złotów
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Świętej

Całkowity koszt projektu wynosi 4.005.000,00 zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą 3.990.000,00 zł.

Zakłada się udział środków WRPO na poziomie 80 %, co odpowiada kwocie 3.192.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne wynoszą 15.000,00 zł

Użyty w tytule skrót KSRG oznacza Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który jest ogólnopolskim systemem zarządzanym na poziomie województwa przez Wojewodę. Organizacja KSRG znajduje się w kompetencji Państwowej Straży Pożarnej w schemacie: Komendant Powiatowy (Miejski w miastach na prawach powiatu), Komendant Wojewódzki, Komendant Główny. Komendant Wojewódzki wprowadzając dany podmiot do KSRG występuje z wnioskiem do Komendanta Głównego po zasięgnięciu opinii Komendanta Powiatowego.

Zasadniczym elementem KSRG są ochotnicze straże pożarne spełniające określone warunki, w tym sprzętowe. Projekt ukierunkowany jest na zakup samochodów jako jednego z fundamentalnych warunków KSRG. Mówiąc wprost bez określonego sprzętu OSP w systemie nie może uczestniczyć, a bez OSP system ten nie będzie efektywny. Obok aspektu sprzętowego podmiot KSRG musi również spełniać szereg innych kryteriów, jak np. odpowiedni poziom wyszkolenia ratowników.

Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w oparciu o Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

W etapie III wzmocnienie bezpieczeństwa nastąpi na obszarze 4 powiatów: kaliskiego (OSP Koźminek), kępińskiego (OSP Łęka Opatowska), konińskiego-ziemskiego (OSP Rzgów), obornickiego (OSP Parkowo), złotowskiego (OSP Święta).

Cel ten zbiega się z celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wpisuje się w priorytety „Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020. Wielkopolska 2020”.

Projekt zmierza do ograniczania skutków negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub na skutek zjawisk przyrodniczych i wpisuje się w płaszczyznę zrównoważonego rozwoju regionu.

KSRG stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa: ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, a także prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Na terenie województwa wielkopolskiego KSRG tworzą:

* Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,

* Komendy Miejskie i Powiatowe (31 komend) wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi PSP (43 jednostki) + JRG Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,

* wydzielone pododdziały tworzące Wojewódzką Odwód Operacyjny,

* Ochotnicze Straże Pożarne w ilości 332.

Należy przy tym podkreślić rolę sił rządowych (OSP są organizacjami pozarządowymi), a więc przede wszystkim jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Jednakże na poziomie gmin straż państwowa występuje bardzo sporadycznie i system bez udziału Ochotniczych Straży Pożarnych nie mógłby funkcjonować.

W projekcie pod pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego rozumiemy zespół działań i środków służących do ochrony kraju, jego ludności i środowiska naturalnego przed zewnętrznymi działaniami wymierzonymi w jego ekosystem. (Józef Kukułka – Ekologiczne czynniki bezpieczeństwa).

Z tak pojmowanego bezpieczeństwa wychodzi cel nadrzędny – zabezpieczenie spokojnej i zdrowej egzystencji wszystkich organizmów żywych na terenie gmin, powiatów i województwa.

Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Części w zamówieniu:
1. Dostawa 2 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem 4×4, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz z zintegrowanym wyposażeniem (CPV – 34144210-3: Wozy strażackie) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników.
2. Dostawa 2 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem uterenowionym 4×4, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz z zintegrowanym wyposażeniem (CPV – 34144210-3: Wozy strażackie) oraz prze-prowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników.
3. Dostawa 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4×4, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz z zintegrowanym wyposażeniem (CPV – 34144210-3: Wozy strażackie) oraz prze-prowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na projekt pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III” zgodnie z umową nr UDA-RPWP.03.06.06-30-015/14-00.
Ogłoszenie jest dostępne klikając: 2015/S 039-066312
Dokumentacja jest dostępna klikając:

Podpisanie umowy

19 lutego 2015 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –  Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2007-2013 umowę na realizację projektu pt. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III  nr UDA-RPWP.03.06.06-30-015/14-00.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI – Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z następującymi Gminami i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi:
– Gmina Koźminek, OSP Koźminek,
– Gmina Łęka Opatowska, OSP Łęka Opatowska,
– Gmina Rogoźno, OSP Parkowo,
– Gmina Rzgów, OSP Rzgów,
– Gmina Złotów, OSP Święta.
Całkowita wartość projektu na dzień 19.02.2015 r. 4.005.000,00 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowane 3.990.000,00 PLN.
Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 3.192.000,00 PLN.

Odbiór

Odbiór

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23-24.04.2015  wykonany został odbiór techniczno-jakościowy a w dniach 29-30.04.2015 br. odbiór faktyczny oraz szkolenie przedstawicieli Użytkowników – OSP eksploatujących pojazdy będących jednocześnie nabywcami dwóch średnich i trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupywanych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap III” um. nr UDA-RPWP.03.06.06-30-015/14-00 z dnia 19.02.2015 r. ze środków EFRR w ramach WRPO 2007-2013.

Zgodnie z umowami na zakup samochodów nr ZP1/2015/I i ZP1/2015/II z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz nr ZP1/2015/III z dnia 21 kwietnia 2015 r. w szkoleniu ze strony każdej OSP uczestniczyły po cztery osoby posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu.

Odbioru techniczno-jakościowego dokonywało 2 pełnomocników Płatnika (OW ZOSP RP) w obecności 1 pełnomocnika Sprzedającego.

Odbioru faktycznego każdego samochodu dokonywało 2 pełnomocników Płatnika (OW ZOSP RP) i jeden pełnomocnik Użytkownika-Nabywcy (OSP) w obecności 1 pełnomocnika Sprzedającego. Fakt ten jest potwierdzony każdorazowo „Protokołem z odbioru”.

Uroczyste przekazanie

Relacja z Wielkopolskiego Dnia Strażaka i uroczystego przekazania samochodów (wejdź)

Głos Wielkopolski: Nowe wozy gaśnicze dla wielkopolskich OSP z okazji Dnia Strażaka (wejdź)

Nowe wozy gaśnicze dla wielkopolskich OSP z okazji Dnia Strażaka
Czytaj więcej: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3863139,nowe-wozy-gasnicze-dla-wielkopolskich-osp-z-okazji-dnia-strazaka,id,t.html

Gmina Rogoźno OSP Parkowo

Nowy wóz dla OSP Parkowo – podpisano umowę

http://rogozno.pl/pl/aktualnosci/2015/nowy-woz-dla-osp-parkowo-podpisano-umowe.html

Wielkopolskie Obchody Dnia Strażaka w Pile

http://rogozno.pl/pl/aktualnosci/2015/wielkopolskie-obchody-dnia-strazaka-w-pile.html

115-lecie OSP Parkowo

http://oborniki.naszemiasto.pl/artykul/115-lecie-osp-parkowo,3446195,artgal,t,id,tm.html

Jubileusz OSP Parkowo kwartalnik Kurier Rogoziński 3/2015 z 30.09.2015 (wejdź)

Gmina Złotów OSP Święta

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE, zrealizowane projekty

http://bip.gminazlotow.pl/content.php?cms_id=356||m=39

Marzenia się spełniają:

http://www.swieta.osp.org.pl/marzenia-sie-spelniaja/#more-9392

WIZYTA W P.U.H. STOLARCZYK

HTTP://WWW.SWIETA.OSP.ORG.PL/WIZYTA-W-P-U-H-STOLARCZYK/

ODBIÓR GCBA

http://www.swieta.osp.org.pl/gcba/

GCBA W BAZIE!

http://www.swieta.osp.org.pl/gcba-w-bazie/

SZKOLENIE Z OBSŁUGI GCBA

http://www.swieta.osp.org.pl/szkolenie-z-obslugi-gcba/

WOJEWÓDZKI DZIEŃ STRAŻAKA PIŁA 2015

http://www.swieta.osp.org.pl/wojewodzki-dzien-strazaka-pila-2015/

Uzbrajanie GCBA

http://www.swieta.osp.org.pl/uzbrajanie-gcba/

GCBA 6/45/5 W PODZIALE

http://www.swieta.osp.org.pl/gcba-6455-w-podziale/

150-LECIE ORAZ POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

http://www.swieta.osp.org.pl/150-lecie-oraz-powiatowy-dzien-strazaka/

AUDYT DOKUMETACJI ZAKUPU GCBA

http://www.swieta.osp.org.pl/audyt-dokumetacji-zakupu-gcba/

Gmina Koźminek i OSP Koźminek

Zakup nowego pojazdu dla OSP Koźminek – 2015 r.

http://www.kozminek.pl/pl/osp/zakup-nowego-pojazdu-dla-osp-kozminek-2015-r..html

Gmina Łęka Opatowska i OSP Łęka Opatowska

Nowy wóz strażacki dla OSP Łęka Opatowska

http://leka-opatowska.pl/component/k2/item/151-nowy-woz-strazacki-dla-osp-leka-opatowska.html

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce Opatowskiej

http://leka-opatowska.pl/component/k2/item/166-uroczyste-przekazanie-samochodu-ratowniczo-gasniczego-dla-osp-leka-opatowska.html

Obchody dnia Strażaka Piła 2015

http://www.osplekaopatowska.pl/aktualnosci-2015/284-pila

Nowy wóz gaśniczy w OSP Łęka Opatowska

http://www.osplekaopatowska.pl/aktualnosci-2015/278-gcba

WYJAZD Z FABRYKI:

https://www.youtube.com/watch?v=eYO2etXpL24

 

PRZYJAZD  WOZU DO NASZEJ JEDNOSTKI

https://www.youtube.com/watch?v=TjxF_M41rpc&feature=youtu.be

ŁĘKA OPATOWSKA: OSP z nowym wozem

http://www.radiosud.pl/leka-opatowska-osp-z-nowym-wozem,9504.html

Gmina Rzgów o OSP Rzgów

19 luty 2015 r. – Gmina Rzgów i OSP Rzgów przystąpili do projektu zakupów samochodów dla OSP

http://www.gminarzgow.pl/new/index.php?option=com_content&task=view&id=1658&Itemid=1

4 lipca 2015 r. – Przekazanie nowego wozu bojowego OSP Rzgów

http://www.gminarzgow.pl/new/index.php?option=com_content&task=view&id=1834&Itemid=1

Szanowni Państwo

Druhny i Druhowie

Uprzejmie informujemy, że uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych, zakupionych w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap III” odbędzie się 17 maja 2015 r. w Pile na Placu Staszica podczas obchodów Wielkopolskiego Dnia Strażaka.

ZAPRASZAMY

Informacja prasowa I (pobierz)

Informacja prasowa projekt UE II (pobierz)

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr UDA-RPWP.03.06.06-30-015/14-00 z dnia 19.02.2015 r. zawartej przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Miasteczko Gwiazd

Publikacja

Publikacja wydana w ramach projektu nr RPWP.03.06.06-30-015/14 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap III” (dodatek do Głosu Wielkopolskiego – czerwiec 2015 r.)
Skip to content