Fundusze EU 18-12-2015

Opis projektu

18 grudnia 2015 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2007-2013 umowę na realizację projektu pt. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap IV  nr RPWP.03.06.06-30-002/15. W ramach projektu partnerstwo zawiązało 15 podmiotów.
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI – Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Projekt polegał na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 7 Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski, które włączone są do KSRG.
Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne w Gołańczy, Grodźcu, Kębłowie, Kowalach Pańskich, Krzyżu Wielkopolskim, Mycielinie i Tarnówce przyczyniając się do ochrony obszarów gmin: Gołańcz, Grodziec, Wolsztyn, Kawęczyn, Krzyż Wielkopolski, Mycielin i Tarnówka.
Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie bezpieczeństwa ekologicznego rozumianego jako ochrona zrównoważonej egzystencji wszystkich organizmów na obszarze ekosystemu. Głównym obszarem oddziaływania projektu będą powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, koniński, turecki, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski.
Wspomniane wyżej podmioty w postaci OSP i samorządów gminnych wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP zrealizowały to przedsięwzięcie w charakterze partnerów projektu.
Zgodnie z umową UDA-RPWP.03.06.06-30-002/15-00 z dnia 18.12.2015 r. i aneksami nr UDA-RPWP.03.06.06-30-002/15-01 z dnia 31.12.2015 r. oraz nr UDA-RPWP.03.06.06-30-002/15-02 z dnia 11.03.2016 r. całkowita wartość projektu wynosi 7.366.075,05 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane 6 930 790,05 PLN. Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 6.584.250,54 PLN. Wkład własny w projekcie zapewniły samorządy gminne.
Samochody posiadają:
 • napęd uterenowiony 4×4,
 • autopompę dwuzakresową oraz działko wodno-pianowe i linię szybkiego natarcia, zraszacze wokół pojazdu,
 • zbiornik wody na min. 5.000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o wielkości 10% dla 5 samochodów ciężkich i min. 3.500 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o wielkości 10% dla 2 samochodów średnich.
wyposażenie dodatkowe w postaci m.in.:
 • działka wodno-pianowego,
 • środki łączności
 • kabinę dla 6 strażaków–ratowników
 • maszt oświetleniowy
 • silnik o mocy min. 340 KM (sam. ciężki) i min. 290 KM (sam. średni), przystosowany do pracy ciągłej także w czasie postoju
 • uchwyty na sprzęt pożarniczy (aparaty powietrzne, drabina itd.)
 • zestaw do wyizolowania terenu akcji
 • agregat prądotwórczy
 • zestaw narzędzi hydraulicznych
 • sprzęt ochrony osobistej strażaka po 6 kpl. (rękawice strażackie, hełm strażacki, kominiarka, ubranie ochronne, buty strażackie)
 • zestaw uszczelniający (ograniczniki oraz korki do uszczelniania studzienek ściekowych i kanalizacyjnych oraz beczek)
oraz inne elementy zgodne z „Wytycznymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP” z 14 kwietnia 2011 r.
Wyposażenie dodatkowe w bezpośredni sposób podnosi efektywność działań ratowniczych, m.in. w razie prowadzenia działań w zakresie ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych.
Podstawowym obszarem działania OSP będących w systemie KSRG jest teren powiatu. W efekcie realizacji  projektu obszar objęty ochroną przeciwpożarową obejmie 7 powiatów: czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, koniński, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski obejmując powierzchnię obszarów objętych ochroną przeciwpożarową w liczbie 885338 ha oraz osób objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony w liczbie 580216.
Projekt nie spowodował powstania nowych miejsc pracy, jednakże przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osobistych osób uczestniczących w akcjach ratowniczych, co może spowodować ich lepszą sytuację na runku pracy.
W ramach projektu zrealizowane zostały działania promocyjne, w tym m.in. reportaż dotyczący projektu w czasopiśmie.
Główną grupą docelową projektu są mieszkańcy, dla których projekt oznacza podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dzięki projektowi nastąpiło pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządu i OSP oraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, będący koordynatorem – wnioskodawcą, skupia prawie wszystkie OSP w Województwie Wielkopolskim, na 1843 OSP do Związku należą 1832.

Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. średnich oraz 5 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem uterenowionym 4×4, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz z zintegrowanym wyposażeniem (CPV – 34144210-3: Wozy strażackie) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na projekt pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap IV”. Numer projektu RPWP.03.06.06-30-002/15.

Ogłoszenie jest dostępne klikając: 2015/S 218-397395

Dokumentację można pobrać klikając:

„Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap IV”

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

18 grudnia 2015 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –  Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2007-2013 umowę na realizację projektu pt. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap IV  nr UDA-RPWP.03.06.06-30-002/15-00.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI – Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w partnerstwie z następującymi Gminami i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi:

 • Gmina Gołańcz, OSP Gołańcz, (pow. wągrowiecki),
 • Gmina Grodziec, OSP Grodziec, (pow. koniński),
 • Gmina Kawęczyn, OSP Kowale Pańskie, (pow. turecki),
 • Gmina Krzyż Wielkopolski, OSP Krzyż Wielkopolski, (pow. czarnkowsko-trzcianecki),
 • Gmina Mycielin, OSP Mycielin (pow. kaliski),
 • Gmina Tarnówka, OSP Tarnówka (pow. złotowski),
 • Gmina Wolsztyn, OSP Kębłowo (pow. wolsztyński).

Całkowita wartość projektu na dzień 18.12.2015 r.: 6 956 000,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne: 6 935 000,00 PLN. Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 5 894 750,00 PLN.

Całkowita wartość projektu po aneksowaniu umowy w dniu 30.12.2015 r. oraz w dniu 11.03.2016 r. wynosi 7 366 075,05 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne: 6 930 790,05 PLN. Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 6 584 250,54 PLN.

fot. arch. WFOŚiGW w Poznaniu

Skip to content