Fundusze EU 16-09-2009

Opis projektu

Projekt  „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego

na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów

dla OSP w ramach KSRG–etap I” realizowany na podstawie umowy

nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z dnia 16.09.2009 r. zawartej

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu – Instytucją Pośredniczącą WRPO.

Polega on na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego

i ekologicznego poprzez zakup 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 5 Ochotniczych Straży Pożarnych działających w KSRG.

Zakupione w ramach projektu samochody dysponować muszą parametrami technicznymi, odpowiadającymi rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia (Dz.U.2007 Nr 143 poz.1002).

Samochody wyposażone będą w:

-napęd uterenowiony 4×4

-autopompę dwuzakresową oraz działko wodno-pianowe i linię szybkiego natarcia, zraszacze wokół pojazdu

-zbiornik wody na 5.000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego

-środki łączności

-kabinę dla 6 strażaków – ratowników

-maszt oświetleniowy

-silnik o mocy min. 280 KM, przystosowany do pracy ciągłej także w czasie postoju

-uchwyty na sprzęt pożarniczy (aparaty powietrzne, drabina itd.)

-oraz inne elementy zgodne z „Wymaganiami ogólnymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i dla samochodów” określonymi przez KG PSP – CNBOP – czerwiec  2002.

W ramach projektu partnerstwo zawiązało 11 podmiotów:

 1. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
 2. Miasto Luboń
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu
 4. Gmina Kórnik
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku
 6. Gmina Skoki
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach
 8. Gmina Budzyń
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Budzyniu
 10. Gmina Czerwonak
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonaku

Całkowity koszt projektu wynosi 4 mln zł.

Koszty kwalifikowane wynoszą 3.984.085,00 zł. Zakłada się udział środków WRPO (EFRR) na poziomie 60 %, co odpowiada kwocie 2.390.451,00 zł.

Koszty niekwalifikowane wynoszą 15.915,00 zł

W projekcie pod pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego rozumiemy zespół działań i środków służących do ochrony kraju, jego ludności i środowiska naturalnego przed zewnętrznymi działaniami wymierzonymi w jego ekosystem. (Józef Kukułka – Ekologiczne czynniki bezpieczeństwa).

Z tak pojmowanego bezpieczeństwa wychodzi cel nadrzędny – zabezpieczenie spokojnej i zdrowej egzystencji wszystkich organizmów żywych województwa.

Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze Województwa Wielkopolskiego. W etapie I wzmocnienie bezpieczeństwa nastąpi na obszarze powiatów: poznańskiego, wągrowieckiego i chodzieskiego.

Cel ten zbiega się z celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wpisuje się w priorytety Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020.

Projekt nawiązuje do ograniczania skutków negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub w skutek zjawisk przyrodniczych. Dotyczy więc koegzystencji ludzi i środowiska przyrodniczego wpisując się w płaszczyznę zrównoważonego rozwoju regionu.

KSRG stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mającą na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, a także  prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Wskazany w tytule „KSRG” – oznacza Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który jest ogólnopolskim systemem zarządzanym na poziomie województwa przez Wojewodę. Organizacja KSRG przynależy do Państwowej Straży Pożarnej. Trzon systemu tworzą Ochotnicze Straże Pożarne wyselekcjonowane spośród wielu OSP, które muszą posiadać odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych ratowników oraz sprzęt o określonych parametrach. System na poziomie powiatu jest zarządzany za pomocą odpowiednich struktur Państwowej Straży Pożarnej (Miejskie-powiat grodzki, lub Powiatowe Stanowisko Kierowania), które dysponuje siłami KSRG, wysyłając do akcji OSP będące w KSRG.

Na terenie Województwa Wielkopolskiego KSRG tworzą:

* Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,

* Komendy Miejskie i Powiatowe (31 komend) wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi PSP (42 jednostki),

* wydzielone pododdziały tworzące Wielkopolską Brygadę Odwodową,

* Ochotnicze Straże Pożarne w ilości 311,

* 20 podmiotów wspomagających system,

* 30 osób-specjalistów z różnych dziedzin.

W sumie ponad pół tysiąca różnego rodzaju podmiotów.

KSRG bez udziału Ochotniczych Straży Pożarnych nie mógłby funkcjonować.

OSP, które biorą udział w projekcie, a jednocześnie działają w KSRG, wymagają dosprzętowiena w samochody ratowniczo-gaśnicze.

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania promocyjne, w tym m.in. specjalny reportaż dotyczący projektu w ogólnopolskim czasopiśmie „Strażak”. Zorganizowane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uroczyste przekazanie samochodów. Wykonawca samochodów wykona szkolenie z zakresu obsługi pojazdów.

Projekt pogłębi płaszczyznę współpracy samorządu gminnego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Związkiem OSP RP, a wzajemne relacje reguluje umowa partnerska.

Płaszczyzna ta wynika z określonych ustawami i innymi przepisami zadań poszczególnych partnerów. Zaangażowanie gminy jest konieczne ze względu na fakt, iż za bezpieczeństwo, także ekologiczne, na poziomie gminy odpowiada wójt (burmistrz, prezydent). Samorząd gminny posiada instrumenty prawne i finansowe pozwalające zachować trwałość projektu. Ochotnicze Straże Pożarne mają prawną i techniczną zdolność do prowadzenia działań ratowniczych. Ustawodawca związał te dwa podmioty nakładając na gminę obowiązek finansowania zdolności bojowej OSP. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej budżet gminy może wspierać OSP np. poprzez dotacje.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej skupia prawie wszystkie OSP (w Województwie Wielkopolskim na 1876 OSP do Związku należy 1869). Zaangażowanie Związku jest konieczne ze względu na brak struktur administracyjnych w OSP. W przypadku Wielkopolski jest to Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu. Utworzona płaszczyzna współpracy w największym uproszczeniu sprowadza się do tego, że Oddział Wojewódzki Związku jest koordynatorem i formalnym wnioskodawcą projektu, sprzęt w postaci samochodów będzie wykorzystywać w ratownictwie OSP, a odpowiedni udział finansowy jaki i dalsze utrzymanie samochodów zapewnia samorząd gminny.

Przetarg

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.10.2009 przesłaliśmy Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich formularz do publikacji ogłoszenia o zamówieniu pn. „Dostawa 5 sztuk wozów strażackich ratowniczo-gaśniczych”.

Formularzowi nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2009-124791.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie

TED — http://ted.europa.eu  pod nazwą: PL-Poznań: Wozy strażackie.

Wersja PDF formularza (pobierz)

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 1 (pobierz)

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 2 (pobierz)

Formularz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego, im. generała Stanisława Taczaka, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, I piętro.

Więcej informacji na temat przetargu (SIWZ)

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I”.

Podpisanie umowy

W dniu 16 września 2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał umowę Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka na dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I” – Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach projektu zostanie zakupionych 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 4×4 dla OSP Czerwonak, Budzyń, Kórnik, Luboń i Skoki.

Przedsięwzięcie może być realizowane dzięki zaangażowaniu samorządu gminnego.

Całkowita wartość projektu 4.000.000,00 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne 3.984.085,00zł, dofinansowanie 2.390.451,00 zł.

Planowane zakończenie realizacji do 30.08.2010 r.

Odbiór

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-10 lutego wykonany został odbiór techniczno-jakościowy a w dniach 19-20 lutego br. odbiór faktyczny

oraz szkolenie przedstawicieli Użytkowników – OSP eksploatujących pojazdy będących jednocześnie nabywcami pięciu ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupywanych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I” um. nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00

ze środków EFRR w ramach WRPO 2007-2013.

Zgodnie z umową na zakup samochodów nr ZP/214/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. aneks z dnia 01.02.2010 r. w szkoleniu ze strony każdej OSP uczestniczyły po cztery osoby posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu.

Odbioru techniczno-jakościowego dokonywało 2 pełnomocników Kupującego-Płatnika (OW ZOSP RP) w obecności 1 pełnomocnika Sprzedającego.

Odbioru faktycznego każdego samochodu dokonywało 2 pełnomocników Kupującego-Płatnika (OW ZOSP RP) i jeden pełnomocnik Użytkownika-Nabywcy (OSP) w obecności 1 pełnomocnika Sprzedającego. Fakt ten jest potwierdzony każdorazowo „Protokołem z odbioru”.

Uroczyste przekazanie

UROCZYSTE PRZEKAZANIE

SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

WIELKOPOLSKIE OBCHODY

DNIA STRAŻAKA

GOŁUCHÓW 9 maja 2010 r.

„DODATEK DO LIPCOWEGO NR STRAŻAKA” pobierz

Wielkopolskie Obchody Dnia Strażaka odbyły się 9 maja br. w zespole pałacowo-parkowym w Gołuchowie. Obiekty te są zarządzane przez miejscowy Ośrodek Kultury Leśnej oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Tegoroczne obchody miały wyjątkowy charakter ponieważ:

– po raz pierwszy w historii Oddziału Wojewódzkiego organizowane były poza Poznaniem.

– podczas obchodów odbyło się uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I” ze środków EFRR, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 um.nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z 16.09.2010, aneks nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z 01.03.2010.

 

Zgodnie z programem o godzinie 9:00 w miejscowym kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona Msza św., którą koncelebrowali ks. prałat Konrad Kaczmarek – Kapelan Strażaków Archidiecezji Poznańskiej oraz ks. proboszcz Wojciech Przybylski.

Po Mszy św. zaproszeni goście przy muzyce połączonych sił Orkiestr z Ochotniczych Straży Pożarnych z Pruszkowa i Kościelnej Wsi przemaszerowali wraz z kompanią honorową, którą wystawiła Szkoła Aspirantów PSP z Poznania oraz w towarzystwie pocztów sztandarowych: KW PSP, OW ZOSP RP w Poznaniu oraz OSP Gołuchów i OSP na plac folwarczny gdzie odbyła się dalsza uroczystość.

W tym roku uroczystości uświetniły swoją obecnością następujące osoby:

 • Posłowie na Sejm RP Leszek Aleksandrzak i Józef Racki,
 • Poseł do Europarlamentu Andrzej Grzyb,
 • Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski,
 • Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek,
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Krzysztof Jarosz,
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu bryg. Grzegorz Stankiewicz,
 • Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w osobach Krzysztofa Mączkowskiego i Bogusława Brzostowskiego,
 • Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP druh Wiesław Golański,
 • Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego druh Stefan Mikołajczak,
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Wojciech Medndelak
 • Przedstawiciele duchowieństwa z księdzem prałatem Konradem Kaczmarkiem na czele,
 • Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP, Prezesi Oddziałów Powiatowych ZOSP RP, starostwie i wójtowie ze Starostą powiatu pleszewskiego panem Michałem Karalusem i Wójtem Gminy Gołuchów panem Markiem Zdunkiem na czele,
 • grono strażackich emerytów i rencistów,
 • przedstawiciele innych służb, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących ze strażą pożarną, w tym środków masowego przekazu.

Podczas uroczystości wręczono w sumie ponad 120 odznaczeń, uhonorowań i awansów w tym:

– Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,

– Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2 os.),

– Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (4 os.),

– Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (13 os.),

– Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego (1 os.)

– Złoty Znak Związku (14 os.)

– Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (13 os.)

– Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2 os.),

– Medal Honorowy „Semper Vigilant” (7 os.)

– Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2 os.)

– Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1 os.)

Wręczono również 7 awansów na wyższe stopnie oficerskie.

Podczas uroczystości zostały wręczone akty nominacyjne na tytuły honorowe poznawane Uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP:

– Wielkopolskiego Strażaka Roku 2009 (17 nominowanych do tytułu),

– Wielkopolskiego Działacza ZOSP RP Roku 2009 (20 nominowanych do tytułu),

– Wielkopolskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Roku (22 OSP nominowane do tytułu).

Tytuł

Wielkopolskiego Strażaka Roku 2009

otrzymał druh Jerzy Orchowski z OSP Lądek pow. słupecki.

Tytuł

Wielkopolskiego Działacza ZOSP RP Roku 2009

otrzymał druh Grzegorz Marszałek OSP Gostyń, pow. gostyński.

Tytuł

Wielkopolskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2009

otrzymała OSP Pólko, pow. kaliski.

 

W dalszej części obchodów nastąpiło uroczyste zgodne z „Ceremoniałem Ochotniczych Straży Pożarnych z 2000 r.” przekazanie pięciu Ochotniczym Strażom Pożarnym ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, współfinansowanych przez Unię Europejską oraz środki samorządów gminnych.

Samochody otrzymały OSP w Budzyniu powiat chodzieski, OSP w Czerwonaku , Kórniku, Luboniu (trzy z powiatu poznańskiego) i OSP w Skokach z powiatu wągrowieckiego. Całkowita wartość Projektu wynosi 3 995 415,00 PLN.

Samochody są efektem projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego
i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z dnia 16.09.2009 r. aneks nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-01 z dnia 01.03.2010 r. zawartej przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Celem nadrzędnym Projektu jest wsparcie systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Województwa Wielkopolskiego.

Zakupione samochody wyposażone są m. in. w napęd uterenowiony 4×4, autopompę, działko wodno-pianowe i zbiornik wody na 5.000. Są to pojazdy kwalifikowane jako „ciężkie”, czyli posiadające na sobie dwukrotnie więcej wody niż standardowe auto. Takiego sprzętu w Województwie Wielkopolskim brakuje. Wskazanie zapotrzebowania na takie samochody zostało opracowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na etapie konsultacji przed złożeniem projektu.

Warunki sprzętowe straży pożarnych ulegają stałej poprawie dzięki realizacji wielu przedsięwzięć, jednak często, zwłaszcza w OSP, wiek pojazdów jest znaczny obniżając wartość bojową w czasie prowadzenia akcji.

Z tego powodu zakup nowego sprzętu ma dla systemu bezpieczeństwa znaczenie fundamentalne, gdyż strażacy-ochotnicy dysponując wiedzą i umiejętnościami wspartymi pełnym poświęcenia zaangażowaniem, muszą dla efektywności działań posiadać odpowiedni sprzęt. Tę filozofię wspierają władze województwa oraz inne struktury zarówno na poziomie rządowym, samorządowym jak i pozarządowym.

Na obszarze Województwa Wielkopolskiego istnieje 1869 OSP z czego 313 włączonych jest w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

W ramach Projektu partnerstwo zawiązało 11 podmiotów.

Koordynatorem partnerstwa jest Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, który jest jednocześnie formalnym wnioskodawcą projektu. Zakupiony w Projekcie sprzęt w postaci samochodów wykorzystają w ratownictwie OSP, a odpowiedni udział finansowy jaki i dalsze utrzymanie samochodów zapewnia samorząd gminny.

Pojazdy mają ograniczać skutki negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałać i usuwać skutki klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub w skutek zjawisk przyrodniczych.

Uroczystego poświęcenia pojazdów dokonał ks. prałat Konrad Kaczmarek, następnie prezes OW ZOSP RP dh Stefan Mikołajczak oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego pana Marek Woźniak oraz zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pana Krzysztof Mączkowski w towarzystwie przedstawicieli samorządów gminy w osobach panów Marcina Sokołowskiego – Wójta Budzynia, Eugeniusza Chałupniczaka – Zastępca Wójta Gminy Czerwonak, Leszka Książek – Sekretarza Gminy Kórnik, Rafała Marka- Zastępcy Burmistrza Lubonia wręczyli Naczelnikowi każdej z OSP „Akt Przekazania” symboliczne kluczyki i pamiątkowe dyplomy.

Dyplom na pamiątkę uroczystego przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I” otrzymał:

 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

– Zarząd Województwa Wielkopolskiego

– Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

– Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Patery pamiątkowe w uznaniu za zaangażowanie na rzecz realizacji projektu otrzymały:

– Gmina Budzyń i OSP Budzyń,

– Gmina Czerwonak i OSP Czerwonak,

– Gmina Kórnik i OSP Kórnik,

– Miasto Luboń i OSP Luboń,

– Gmina Skoki i OSP Skoki.

W IMIENIU PARTNERÓW PROJEKTU WÓJT BUDZYNIA ORAZ PREZES OSP BUDZYŃ wręczyli pamiątkowe patery dla:

– Oddziału  Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka

– Druha Stefana Mikołajczaka – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka  

– Pana Przemysława Gonery – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Na zakończenie uroczystości odbył się bardzo widowiskowy pokaz sprawności sprzętu w postaci rozwinięcia bojowego.

Organizatorzy w sposób szczególny dziękują miejscowemu samorządowi z wójtem Gołuchowa Panam Markiem Zdunkiem, przewodniczącym Rady Gminy Janem Sobczakiem oraz prezesem oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie dh Lucjanem Młodakiem.

Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy w stronę Druhen i Druhów z OSP Gołuchów, Krzywosądów, Karsy, Jedlec, Kościelna Wieś zaangażowanych w przygotowania logistyczne imprezy.

Miasteczko Gwiazd

Miasteczko Gwiazd, 05.06.2010 r., Poznań -Plac Wolności
uczestniczył Oddział Wojewódzki ZOSP RP i OSP Luboń

Skip to content