Statut ZOSP RP

STATUT
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” zwany dalej „Związkiem” jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną. Związek może używać skrótu nazwy „ZOSP RP”.
 2. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne (zwane dalej OSP) i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.
 3. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.
 4. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w ochotniczych strażach pożarnych.
 5. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 jednolity tekst ze zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 jednolity tekst ze zm.) i innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Związek może współpracować i należeć do zagranicznych i międzynarodowych organizacji ochrony przeciwpożarowej.

§ 4

 1. Związek może posiadać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, zgodnie z podziałem administracyjnym państwa.
 2. Terenowe jednostki organizacyjne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą uzyskać osobowość prawną.

§ 4a

 1. Zgodę na uzyskanie osobowości prawnej przez oddział udziela uchwałą Zarząd Główny na wniosek zarządu zainteresowanego oddziału.
 2. Wniosek o uzyskanie osobowości prawnej wymaga uzasadnienia, w którym wykazana zostanie przede wszystkim potrzeba jej uzyskania oraz ekonomiczne podstawy zapewniające trwałość działania oddziału jako osoby prawnej.
 3. Odmowa udzielenia zgody na uzyskanie osobowości prawnej powoduje, iż ponowny wniosek o uzyskanie osobowości prawnej nie może być zgłoszony przed upływem 2 lat.
 4. Gospodarowanie majątkiem oddziału posiadającego osobowość prawną odbywa się odpowiednio na zasadach określonych w §43, §56 bądź §66.
 5. Oddział posiadający osobowość prawną zobowiązany jest przekazywać do Zarządu Głównego kopie dokumentów składanych do rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Niezależnie od innych uregulowań statutowych, Zarząd Wykonawczy Związku uprawniony jest do przeprowadzania kontroli w oddziałach posiadających osobowość prawną z punktu widzenia ekonomicznej zdolności oddziału do regulowania swoich zobowiązań. O wynikach takich kontroli, nie rzadziej niż raz do roku, Zarząd Wykonawczy informuje Prezydium Zarządu Głównego.
 7. W przypadku gdy działalność oddziału posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu Związku Prezydium Zarządu Głównego może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tym oddziale.

§ 4b

 1. O rozwiązaniu oddziału posiadającego osobowość prawną decyduje w drodze uchwały Zarząd Główny – z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu zainteresowanego oddziału.
 2. W uchwale Zarządu Głównego o rozwiązaniu oddziału posiadającego osobowość prawną wskazuje się:
  1) likwidatora bądź likwidatorów w liczbie nie większej niż trzech,
  2) oczekiwany czas trwania likwidacji,
  3) sposób działania Związku po wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego oddziału na obszarze, na którym działał dotąd oddział.

§ 5

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, w szczególności w formie:
  1) wydzielonych zakładów samodzielnie sporządzających bilans
  2) innych jednostek organizacyjnych
 2. Przedmiot prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej określa Zarząd Główny Związku.

§ 6

 1. Związek posiada hymn, znak i flagę organizacyjną.
 2. Związek, jego oddziały oraz OSP posiadają sztandary, pieczęcie, mundury, dystynkcje oraz odznaki.
 3. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 podejmuje Zarząd Główny.
 4. Pismem Związku jest czasopismo „Strażak”.

§ 7

 1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników. Powołuje w tym celu jednostki organizacyjne niebędące oddziałami.
 3. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP określa zasady zatrudniania pracowników i powoływania jednostek organizacyjnych Związku niebędących oddziałami.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Związku jest:
1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
2) rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych,
2a) udzielanie pomocy członkom ochotniczych straży pożarnych i ich rodzinom,
3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej,
4) współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
5) działanie na rzecz ochrony środowiska,
6) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania im,
7) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji,
8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
9) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa,
10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych,
11) rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej,
12) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami,
13) promowanie inicjatyw i liderów lokalnych,
14) inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
15) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
16) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
17) upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa,
18) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą.

§ 9

Cele określone w §8 są realizowane przez:
1) współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami
2) udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywaniu w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń,
3) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych funduszy,
4) zapewnianie doradztwa w zakresie funkcjonowania OSP,
4a) udzielanie pomocy, w tym finansowej, członkom OSP poszkodowanym z zdarzeniach związanych z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach oraz członkom ich rodzin, którzy ponieśli stratę w wyniku tych zdarzeń,
4b) udzielanie pomocy, w tym finansowej, członkom OSP, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji z innych przyczyn niż wskazane w pkt 4a,
5) mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej
6) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
7) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów i innych form prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP,
8) prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych,
9) przedstawianie organom administracji publicznej i innym podmiotom wniosków dotyczących realizacji celów Związku,
10) popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego,
11) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej wśród społeczności lokalnych na skalę ogólnopolską i międzynarodową w sprawach dotyczących celów Związku,
12) współpraca i pomoc w organizacji działalności duszpasterstwa w środowisku strażackim na wszystkich poziomach.

§ 9a

1. Działalność określona w § 1 ust. 4, § 8, § 9 jest wyłączną działalnością statutową Związku i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Przedmiot działalności nieodpłatnej i działalności odpłatnej określa Zarząd Główny Związku.
3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności, o której mowa w §5.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkowie Związku dzielą się na:
  1) członków zwyczajnych
  2) członków wspierających
 2. Członkami zwyczajnymi są OSP oraz inne osoby prawne niemające celów zarobkowych, które zgłosiły przystąpienie do Związku, zobowiązały się przestrzegać postanowień statutu i zostały przyjęte.
 3. Członkami wspierającymi są osoby prawne inne niż określone w ust.2, które zadeklarowały pomoc w realizacji celów Związku i zostały przyjęte.

§ 11

Utrata członkowska następuje w razie:
1) rozwiązania OSP lub innej osoby prawnej będącej członkiem Związku,
2) skreślenia z listy członków na skutek:
a) wystąpienia ze Związku,
b) nieopłacania składki członkowskiej przez okres 2 lat,
3) wykluczenia na skutek:
a) działania na szkodę Związku,
b) nieprzestrzegania postanowień statutu.

§ 12

 1. Uchwały w sprawach: przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, skreślenia ich z listy członków i wykluczenia ze Związku podejmuje właściwy terytorialnie zarząd oddziału gminnego Związku.
 2. Jeżeli na danym terenie brak oddziału gminnego Związku, uchwały w sprawach określonych w ust. 1 podejmuje właściwy terytorialnie zarząd oddziału powiatowego Związku, a w jego braku właściwy terytorialnie zarząd oddziału wojewódzkiego Związku.
 3. Uchwały w sprawach przyjęcia w poczet członków spierających, podejmują wybrane przez wnioskujących zarządy oddziałów Związku lub Zarząd Główny Związku. Skreślenia z listy członków wspierających i wykluczenia ze Związku dokonuje zarząd przyjmujący członka wspierającego.
 4. Odwołania od uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1,2 i 3 rozpoznaje zarząd oddziału wyższego szczebla. Uchwały Zarządu Głównego są ostateczne.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1) wybierać i być wybieranym do władz Związku za pośrednictwem swoich przedstawicieli,
  2) korzystać z pomocy oraz obiektów i urządzeń Związku.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w działalności Związki z głosem doradczym.

§ 14

 1. Do obowiązków członka należy:
  1) czynne uczestniczenie w działalności Związku bądź jej wspieranie,
  2) propagowanie zasad ochrony przeciwpożarowej,
  3) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
  4) regularne opłacanie składek członkowskich.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

ROZDZIAŁ IV
Władze Związku

A. Postanowienia ogólne

§ 15

Władzami Związku są:
1) Zjazd Krajowy,
2) Zarząd Główny,
3) Prezydium Zarządu Głównego,
4) Główna Komisja Rewizyjna,
5) Główny Sąd Honorowy,
6) Zarząd Wykonawczy.

§ 16

Uchwały władz Związku i uchwały władz jego oddziałów zapadają zwykłą większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 71 ust. 1 niniejszego statutu.

§ 17

 1. Wybory władz Związku i wybory władz jego oddziałów odbywają się w głosowaniu jawnym. Władza uprawniona do przeprowadzenia wyborów może uchwalić ich tajność.
 2. Kadencja władz Związku i kadencja władz jego oddziałów trwa pięć lat i kończy się z chwilą wyboru nowych władz.
 3. Wybór nowych władz, o których mowa w ust. 2 powinien nastąpić nie wcześniej niż trzydzieści dni przed upływem pięcioletniego okresu określonego w ust. 2 i nie później niż trzydzieści dni po upływie pięcioletniego okresu określonego w ust. 2.

§ 18

 1. Przedstawicielami do Zarządu Głównego i zarządów oddziałów Związku nie mogą być osoby zasiadające we władzach innych stowarzyszeń, których zakres działania odpowiada celom Związku. Nie dotyczy to osób powołanych w skład Zarządu Głównego, albo zarządów oddziałów Związku w trybie § 20 pkt 3 niniejszego statutu. Przedstawicielami tymi nie mogą być także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.
 2. Członkowie Zarządu Wykonawczego (Związku, oddziału wojewódzkiego, oddziału powiatowego, oddziału gminnego) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego oraz nie mogą być członkami:
  1) Zarządu (odpowiednio Głównego, oddziału wojewódzkiego, oddziału powiatowego, oddziału gminnego), małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2) Komisji Rewizyjnej (odpowiednio: Głównej, oddziału wojewódzkiego, oddziału powiatowego, oddziału gminnego), małżonkami członków tej Komisji ani pozostawać z członkami tej Komisji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudniania,
  3) Sądu Honorowego (odpowiednio: Głównego, oddziału wojewódzkiego), małżonkami członków tego Sądu ani pozostawać z członkami tego Sądu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej (Głównej, oddziału wojewódzkiego, oddziału powiatowego, oddziału gminnego) nie mogą być:
  1) członkami Zarządu (odpowiednio Głównego, oddziału wojewódzkiego, oddziału powiatowego, oddziału gminnego), Zarządu Wykonawczego (odpowiednio: Związku, oddziału wojewódzkiego, oddziału powiatowego, oddziału gminnego), małżonkami członków Zarządu (Zarządu Wykonawczego) ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ściganego z oskarżenia publicznego.
 4.  Członkowie Głównego Sądu Honorowego i sądu honorowego oddziału wojewódzkiego nie mogą być:
  1) odpowiednio członkami Zarządu Głównego, Zarządu Wykonawczego Związku i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zarządu oddziału wojewódzkiego, zarządu wykonawczego oddziału wojewódzkiego i komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego,
  2) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 18a

 1. Członkowie władz Związku, o których mowa w § 15 pkt 2, 4 i 5, którzy byli członkami konkretnej władzy Związku przez co najmniej 3 pełne kadencje, uzyskują prawo do bycia członkiem honorowym tej władzy, po złożeniu pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
 2. Utrata członkostwa honorowego danej władzy Związku następuje poprzez złożenie rezygnacji przez członka honorowego władzy związku, a także w przypadku, gdy dana osoba stała się członkiem władzy Związku. Zapis ust. 2 nie uchybia innym postanowieniom statutu, w tym w szczególności §§ 32-33 i § 47.

§ 18b

 1. Członkiem honorowym Zarządu Głównego mogą być przedstawiciele OSP, których członkowie odnieśli sukcesy w ogólnopolskich zawodach sportowo-pożarniczych OSP, a także w innych zawodach i konkursach związanych z działalnością OSP.
 2. Zarząd Główny określi zawody i konkursy, w których sukcesy uprawniania OSP do wyznaczenia swoich przedstawicieli na członków honorowych Zarządu Głównego oraz zasady na jakich uzyskiwane jest członkostwo honorowe Zarządu Głównego, a także przypadki, w których ono ustaje.

§ 18c

Członek honorowy władzy Związku ma prawo uczestniczyć w jej pracach z głosem doradczym.

B. Zjazd Krajowy

§ 19

 1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Związku.
 2. W Zjeździe Krajowym biorą udział:
  1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zjazdach oddziałów wojewódzkich,
  2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, członkowie ustępujących władz Związku i osoby zaproszone.

§ 20

Do kompetencji Zjazdu Krajowego, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Związku i jego władz oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
2) uchwalanie programów działania Związku,
3) powoływanie w skład Zarządu Głównego Związku przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń lub innych instytucji współpracujących ze Związkiem w liczbie nie przekraczającej 1/5 liczby przedstawicieli, o których mowa w § 22, określonej uchwałą Zarządu Głównego,
4) zatwierdzanie składu Zarządu Głównego,
5) określanie liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego oraz ich wybór spośród delegatów na Zjazd,
6) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów oddziałów wojewódzkich zawieszonych przez Zarząd Główny,
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez władze Związki i delegatów.

§ 21

 1. Zjazd Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny raz na 5 lat.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów wojewódzkich Związku.
 4. Zjazd Nadzwyczajny powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od podjęcia inicjatywy, zgłoszenia żądania lub wniosku.
 5. Władze określone w ust. 3 mogą również wnioskować o włączenie określonych spraw do porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego.
 6. Zarząd Główny zawiadamia delegatów o terminie i porządku obrad Zjazdu Krajowego co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

C. Zarząd Główny i Prezydium oraz Zarząd Wykonawczy

§ 22

 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą uchwałodawczo-nadzorczą Związku.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzą przedstawiciele wszystkich zarządów oddziałów wojewódzkich, w liczbie określonej Uchwałą Zarządu Głównego.
 3. Zarząd Główny może odwołać osobę powołaną w trybie § 20 pkt 3 i na jej miejsce powołać innego przedstawiciela organizacji, stowarzyszenia lub instytucji współpracujących ze Związkiem.
 4. Osoby powołane w trybie § 20 pkt 3 tracą mandat przedstawiciela z chwilą zaprzestania reprezentowania danej instytucji lub organizacji.
 5. Zarząd Główny może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących lub członków którzy utracili mandat w sposób określony w ust. 4 w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.

§ 23

 1. Zarząd Główny z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków Prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa i wiceprezesów.
 2. Osoby powołane w trybie § 20 pkt 3 nie mogą stanowić więcej niż 1/5 ogólnej liczby członków Prezydium.
 3. Zarząd Główny powołuje Komisję ds. Młodzieży oraz może powoływać inne komisje problemowe lub zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze.

§ 24

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  1) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego,
  2) uchwalanie planów działalności i budżetu Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
  3) przedstawianie i opiniowanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w kraju oraz projektów aktów normatywnych dotyczących tej problematyki,
  4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego,
  5) zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów wojewódzkich sprzecznych ze statutem lub uchwałami władz Związku,
  6) ustalanie zasad wyboru delegatów na zjazdy oraz określenie liczby delegatów na Zjazd Krajowy,
  7) określanie wysokości uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji we władzach Związku,
  8) ustalanie zasad opłacania składek członkowskich i sposobu ich uiszczania,
  9) podejmowanie innych czynności w zakresie działania Zarządu.
 2. Zarząd Główny może udzielać Prezydium pełnomocnictw do zmian w budżecie Związku.

§ 25

Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Związku,
2) nadzorowanie działalności gospodarczej,
2a) decydowanie o innych podstawowych sprawach Związki niezastrzeżonych dla Zjazdu Krajowego i Zarządu Głównego,
3) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
4) koordynowanie działalności oddziałów Związku,
5) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Związku,
6) uchylanie uchwał zarządów oddziałów wojewódzkich sprzecznych ze statutem lub uchwałami władz Związku,
7) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów wojewódzkich,
8) nadawanie odznak i wyróżnień,
9) uchwalanie regulaminów, instrukcji i wytycznych,
10) nadawanie sztandarów oddziałom wojewódzkim Związku.

§ 26

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium zwołuje prezes Zarządu według potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku dla Zarządu i 1 raz w kwartale dla Prezydium.
 2. Pracami Zarządu i Prezydium kieruje prezes. Szczegółową organizację i tryb pracy Zarządu Głównego oraz Prezydium określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
 3. Prezydium Zarządu Głównego, w sprawach niecierpiących zwłoki, ma prawo podejmować uchwały, poza posiedzeniami, w trybie pisemnym (poczta zwykła, elektroniczna, telefaks itp.) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Prezydium zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 27

1. Prezes Zarządu Głównego reprezentuje Związek oraz powołuje, po zasięgnięciu opinii Prezydium Zarządu Głównego, zarząd wykonawczy w liczbie od jednego do trzech członków.
2. Zarząd wykonawczy podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu i zarządza majątkiem Związku. Prezydium Zarządu Głównego może upoważnić zarząd wykonawczy do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.
2a. Zarząd wykonawczy reprezentuje Związek w czynnościach wywołujących skutki na zewnątrz, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych. Uprawnienia dotyczące reprezentacji Związku nie uchybiają kompetencją Prezesa Zarządu Głównego.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes Zarządu Głównego bądź zarząd wykonawczy mogą udzielać pełnomocnictw stosowanie do swoich kompetencji.
4. Członkom zarządu wykonawczego przysługuje prawo do używania tytułów dyrektora i zastępców dyrektora. Członkowie zarządu wykonawczego mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
5. Prezes Zarządu Głównego uprawniony jest do uchylania decyzji zarządu wykonawczego.
6. Szczegółową organizacje i tryb pracy zarządu wykonawczego określa regulamin zatwierdzony przez prezesa Zarządu.

D. Główna Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.
 3. Główna Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoich składzie dokooptowując nowych członków spośród delegatów na miejsce ustępujących lub odwołanych w licznie nieprzekraczającej 1/3 jej składu.

§ 29

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz w roku,
2) składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdań z działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego,
3) przedstawianie Zarządowi Głównemu uwagi i wniosków dotyczących działalności Związku,
4) uchwalanie regulaminów pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych oddziałów Związku,
5) współdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddziałów wojewódzkich i nadzór nad ich działalnością.

§ 30

 1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący według potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

E. Główny Sąd Honorowy

§ 31

 1. Główny Sąd Honorowy jest organem rozstrzygającym spory i skargi wewnątrz Związku.
 2. Członkowie Głównego Zarządu Honorowego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.
 3. Główny Sąd Honorowy może dokonać zmian w swoim składzie dokooptowując nowych członków spośród delegatów na miejsce ustępujących lub odwołanych w liczbie nie przekraczającej 1/3 jego składu.

§ 32

 1. Do kompetencji Głównego Sądu Honorowego należy:
  1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz Związku oraz członków władz oddziałów wojewódzkich, dotyczących naruszania zasad statutowych i programowych, przyjmowania postaw godzących w dobre imię Związku lub postępowania niezgodnego z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej,
  2) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń sądów honorwych oddziałów wojewódzkich.
 2. Uchwały Głównego Sądu Honorowego są ostateczne.

§ 33

 1. Główny Sąd Honorowy może wymierzać następujące kary:
  1) upomnienia,
  2) nagany,
  3) wystąpienia z wnioskiem o pozbawienie funkcji pełnionych we władzach Związku.
 2. Organizacje i tryb postępowania przed Głównym Sądem Honorowym określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Honorowy.

ROZDZIAŁ V
Oddziały Związku

§ 34

 1. Związek może posiadać oddziały:
  1) wojewódzkie,
  2) powiatowe, obejmujące jeden lub więcej powiatów,
  3) gminne, obejmujące jedną lub więcej gmin.
 2. Oddziały Związku są tworzone przez oddziały niższego szczebla. Oddziały gminne są tworzone przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Związku.
 3. W przypadku, gdy na terenie gminy działa tylko jeden członek zwyczajny Związku i gmina ta nie objęta jest działaniem żadnego oddziału gminnego to członek ten działa w strukturze oddziału powiatowego zgodnie z § 12 ust. 2. Zarząd oddziału powiatowego ma w tym przypadku uprawienia zarządu oddziału gminnego.
 4. Oddział może być zlikwidowany w braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego dalszego istnienia. Uchwałę w sprawie likwidacji oddziału podejmuje zarząd oddziału wyższego szczebla.
 5. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do władz oddziałów stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące władz Związku.

A. Oddział wojewódzki

§ 34a

Władzami oddziału wojewódzkiego Związku są:
1) zjazd oddziału wojewódzkiego,
2) zarząd oddziału wojewódzkiego,
3) prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego,
4) komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego,
5) sąd honorowy oddziału wojewódzkiego,
6) zarząd wykonawczy oddziału wojewódzkiego.

§ 34b

Postanowienia §§ 18a-18c niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

Zjazd oddziału wojewódzkiego

§ 35

 1. Zjazd oddziału wojewódzkiego jest najwyższą władzą oddziału wojewódzkiego.
 2. W zjeździe oddziału wojewódzkiego uczestniczą:
  1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zjazdach oddziałów powiatowych,
  2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających Związku oraz członkowie ustępujących władz oddziału wojewódzkiego i osoby zaproszone.

§ 36

Do kompetencji zjazdu oddziału wojewódzkiego, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności oddziału wojewódzkiego i sądu honorowego oddziału wojewódzkiego,
2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego i udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału wojewódzkiego,
3) uchwalanie programów działania oddziału wojewódzkiego,
4) zatwierdzanie składu zarządu oddziału wojewódzkiego,
5) określenie liczby członków komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego i sądu honorowego oddziału wojewódzkiego oraz ich wybór spośród delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego,
6) wybór delegatów na Zjazd Krajowy spośród delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Związki,
7) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów oddziałów powiatowych, zawieszonych przez zarząd oddziału wojewódzkiego,
8) podejmowanie innych uchwał w sprawach wnoszonych przez władze oddziału wojewódzkiego i delegatów.

§ 37

 1. Zjazd oddziału wojewódzkiego może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny zjazd oddziału wojewódzkiego zwołuje zarząd oddziału wojewódzkiego raz na 5 lat.
 3. Nadzwyczajny zjazd oddziału wojewódzkiego zwołuje zarząd oddziału wojewódzkiego:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego,
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów powiatowych,
  4) na żądanie Zarządu Głównego.
 4. Postanowienia § 21 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

Zarząd oddziału wojewódzkiego i prezydium oraz zarząd wykonawczy

§ 38

 1. Zarząd oddziału wojewódzkiego jest władzą uchwałodawczo-nadzorczą oddziału wojewódzkiego.
 2. W skład zarządu oddziału wojewódzkiego wchodzą przedstawiciele zarządów oddziałów powiatowych w liczbie ustalonej uchwałą zarządu oddziału wojewódzkiego na wniosek jego prezydium.
 3. Postanowienia § 20 pkt 3 i § 22 ust. 3-5 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. Powołani w skład zarządu oddziału wojewódzkiego przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub innych instytucji współpracujących ze Związkiem nie mogą być wybierani w skład Zarządu Głównego.

§ 39

 1. Zarząd oddziału wojewódzkiego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów i sekretarza.
 2. Zarząd oddziału wojewódzkiego powołuje komisję ds. młodzieży oraz może powoływać inne komisje problemowe lub zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze.

§ 40

Do kompetencji zarządu oddziału wojewódzkiego należy:
1) wykonywanie uchwał zjazdu oddziału wojewódzkiego i władz Związku,
2) rozpatrywanie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w województwie,
3) uchwalanie planów działania i budżetu oddziału wojewódzkiego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego,
5) zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów powiatowych sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
6) ustalanie liczby delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego,
7) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład Zarządu Głównego i odwoływanie ich,
8) podejmowanie inicjatyw dotyczących zmian statutu Związku,
9) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału wojewódzkiego.

§ 41

Do kompetencji prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego należy:
1) kierowanie bieżącą pracą oddziału wojewódzkiego oraz wykonywanie uchwał władz Związku i zarządu oddziału wojewódzkiego,
2) koordynowanie działalności zarządów oddziałów powiatowych Związku,
3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału wojewódzkiego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
4) nadawanie sztandarów oddziałom powiatowym i gminnym Związku oraz OSP należącym do Związku,
5) uchylanie uchwał zarządów oddziałów powiatowych sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
6) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów powiatowych,
7) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,
8) przyznawanie i nadawanie odznak i wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.

§ 42

 1. Posiedzenia zarządu oddziału wojewódzkiego i prezydium zwołuje prezes według potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku dla zarządu i 1 raz w kwartale dla prezydium.
 2. Pracami zarządu oddziału wojewódzkiego i prezydium kieruje prezes. Szczegółową organizację i tryb ich pracy oraz odstępstwa od zasad określonych w ust.1 i ust.2 zd.1 określa regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu Głównego.
 3. Postanowienia § 26 ust. 3 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

§ 43

1.Prezes zarządu oddziału wojewódzkiego reprezentuje oddział wojewódzki oraz powołuje, po zasięgnięciu opinii prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego, zarząd wykonawczy oddziału wojewódzkiego w licznie od jednego do trzech członków.
2. Zarząd wykonawczy oddziału wojewódzkiego podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu i zarządza majątkiem oddziału wojewódzkiego. Prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego może upoważnić prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego bądź zarząd wykonawczy oddziału wojewódzkiego do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.
2a. Zarząd wykonawczy, w oparciu o uzyskane na podstawie statutu uprawnienia, reprezentuje oddział w czynnościach wywołujących skutki na zewnątrz, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych.
2b. Członkowie zarządu wykonawczego mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes zarządu oddziału wojewódzkiego bądź zarząd wykonawczy mogą udzielać pełnomocnictw stosownie do swoich kompetencji.
4. Członkom zarządu wykonawczego oddziału wojewódzkiego przysługuje prawo do używania tytułów dyrektora i zastępców dyrektora.
5. Prezes zarządu oddziału wojewódzkiego uprawniony jest do uchylania decyzji zarządu wykonawczego oddziału wojewódzkiego.
6. Do organizacji i trybu pracy zarządu wykonawczego oddziału wojewódzkiego ma odpowiednie zastosowanie regulamin, o którym mowa w § 27 ust. 6.

Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego

§ 44

 1. Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego jest organem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego.
 2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego wybierają ze swego grona przewodniczących, wiceprzewodniczących i sekretarza.
 3. Postanowienia § 28 ust. 3 oraz § 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

§ 45

Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału wojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż jeden raz do roku,
2) składanie zjazdowi oddziału wojewódzkiego sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu oddziału wojewódzkiego,
3) przedstawienie zarządowi oddziału wojewódzkiego uwagi i wniosków dotyczących działalności oddziału,
4) współdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddziałów powiatowych i nadzór nad ich działalnością.

Sąd honorowy oddziału wojewódzkiego

§ 46

 1. Sąd honorowy oddziału wojewódzkiego jest organem rozstrzygającym spory i skargi wewnątrz oddziału wojewódzkiego.
 2. Członkowie sądu honorowego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.

§ 47

1.Do kompetencji sądu honorowego oddziału wojewódzkiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie w pierwszej instancji spraw członków władz oddziałów powiatowych i gminy dotyczących naruszania zasad statutowych i programowych Związku, przyjmowania podstaw godzących w dobre imię Związku lub postępowanie niezgodne z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej.
1a. Sąd honorowy oddziału wojewódzkiego może prowadzić mediacje między członkami zwyczajnymi Związku za ich zgodą.
2. Postępowania § 31 ust. 3, § 33 stosuje się odpowiednio.

B. Oddział powiatowy

§ 47a

Władzami oddziału powiatowego Związku są:
1) zjazd oddziału powiatowego,
2) zarząd oddziału powiatowego,
3) prezydium zarządu oddziału powiatowego,
4) komisja rewizyjna oddziału powiatowego,
5) zarząd wykonawczy oddziału powiatowego.

§ 47b

Postanowienia §§18a-18c niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

Zjazd oddziału powiatowego

§ 48

 1. Zjazd oddziału powiatowego jest najwyższą władzą oddziału powiatowego.
 2. W zjeździe oddziału powiatowego uczestniczą:
  1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zjazdach oddziałów gminnych,
  2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, członkowie ustępujących władz oddziału powiatowego i osoby zaproszone.

§ 49

Do kompetencji zjazdu oddziału powiatowego należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału powiatowego i komisji rewizyjnej oddziału powiatowego oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału powiatowego na wniosek komisji rewizyjnej oddziału powiatowego,
2) uchwalanie programów działania oddziału powiatowego,
3) zatwierdzanie składu zarządu oddziału powiatowego,
4) określenie liczby członków komisji rewizyjnej oddziału powiatowego oraz jej wybór spośród delegatów na zjazd oddziału powiatowego,
5) wybór delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego spośród delegatów na zjazd oddziału powiatowego w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału wojewódzkiego,
6) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów oddziałów gminnych zawieszonych przez zarząd oddziału powiatowego,
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez władze oddziału powiatowego i delegatów.

§ 50

 1. Zjazd oddziału powiatowego może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny zjazd oddziału powiatowego jest zwoływany przez zarząd oddziału powiatowego raz na 5 lat.
 3. Nadzwyczajny zjazd oddziału powiatowego zwojuje zarząd oddziału powiatowego:
  1) z własnej inicjatywny,
  2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału powiatowego,
  3) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów gminnych,
  4) na żądanie zarządu oddziału wojewódzkiego.
 4. Postanowienia § 21 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

Zarząd oddziału powiatowego i prezydium oraz zarząd wykonawczy

§ 51

 1. Zarząd oddziału powiatowego jest władzą uchwałodawczo-nadzorczą oddziału powiatowego.
 2. Zarząd oddziału powiatowego składa się z przedstawicieli zarządów oddziałów gminnych w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału powiatowego na wniosek jego prezydium.
 3. Postanowienia § 20 pkt 3 i § 22 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. Powołani w skład zarządu oddziału powiatowego przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub innych instytucji współpracujących ze Związkiem nie mogą być wybierani w skład zarządu oddziału wojewódzkiego.

§ 52

 1. Zarząd oddziału powiatowego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika (w oddziałach, w których nie powołano zarządu wykonawczego).
 2. Zarząd oddziału powiatowego powołuje komisję ds. młodzieży oraz może powoływać inne komisje problemowe i zespoły zadaniowe jako organy doradcze.

§ 53

Do kompetencji zarządu oddziału powiatowego należy wykonywanie zadań Związku na terenie powiatu, w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zjazdu oddziału powiatowego i zwierzchnich władz Związku,
2) rozpatrywanie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w powiecie,
3) uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu oddziału powiatowego,
5) zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów gminnych, sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
6) ustalenie liczby delegatów na znajd oddziału powiatowego,
7) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału wojewódzkiego i odwoływanie ich,
8) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,
9) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału powiatowego.

§ 54

Do kompetencji prezydium zarządu oddziału powiatowego należy:
1) kierowanie bieżącą pracą oddziału powiatowego, wykonywanie uchwał zarządu oddziału powiatowego i zarządu oddziału wojewódzkiego oraz władz Związku,
2) koordynowanie działalności zarządów oddziałów gminnych,
3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz przedstawienie sprawozdań z ich wykonania,
4) uchylanie uchwał zarządów oddziałów gminnych sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
5) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów gminnych,
6) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,
7) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.

§ 55

Postanowienia § 42 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

§ 56

1.Prezes zarządu oddziału powiatowego reprezentuje oddział powiatowy i zarządza jego majątkiem oraz może powołać, po zasięgnięciu opinii prezydium zarządu oddziału powiatowego, zarząd wykonawczy oddziału powiatowego w liczbie od jednego do trzech członków. W przypadku gdy oddział powiatowy prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada osobowość prawną powołanie zarządu wykonawczego jest obowiązkowe. W przypadku powołania zarządu wykonawczego prezes zarządu oddziału powiatowego zachowuje kompetencje w zakresie reprezentacji i nadzoru, a zarządowi wykonawczemu przekazuje kompetencje w zakresie zarządczo-wykonawczym.
2. Prezes zarządu oddziału powiatowego bądź zarząd wykonawczy oddziału powiatowego (jeżeli został powołany) podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu oddziału powiatowego może upoważnić prezesa zarządu oddziału powiatowego bądź zarząd wykonawczy oddziału powiatowego do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.
2a. Zarząd wykonawczy, w oparciu o uzyskane na podstawie statutu uprawnienia, reprezentuje oddział w czynnościach wywołujących skutki na zewnątrz.
2b. Członkowie zarządu wykonawczego mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes zarządu oddziału powiatowego bądź zarząd wykonawczy mogą udzielać pełnomocnictw stosownie do swoich kompetencji.
4. Członkom zarządu wykonawczego oddziału powiatowego przysługuje prawo do używania tytułów dyrektora i zastępców dyrektora.
5. Prezes zarządu oddziału powiatowego uprawniony jest do uchylania decyzji zarządu wykonawczego oddziału powiatowego.
6. Do organizacji i trybu pracy zarządu wykonawczego oddziału powiatowego ma odpowiednie zastosowanie regulamin, o którym mowa w § 27 ust. 6.

Komisja rewizyjna oddziału powiatowego

§ 57

 1. Komisja rewizyjna oddziału powiatowego jest organem kontroli wewnętrznej oddziału powiatowego.
 2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału powiatowego wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Postanowienia § 28 ust. 3 oraz § 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

§ 58

Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału powiatowego należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału powiatowego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż jeden raz w roku,
2) składanie zjazdowi oddziału powiatowego sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu oddziału powiatowego,
3) przedstawianie zarządowi oddziału powiatowego uwagi i wniosków dotyczących działalności oddziału powiatowego,
4) współdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddziałów gminnych oraz nadzór nad ich działalnością.

C. Oddział gminny

§ 58a

Władzami oddziału gminnego Związku są:
1) zjazd oddziału gminnego,
2) zarząd oddziału gminnego,
3) prezydium zarządu oddziału gminnego,
4) komisja rewizyjna oddziału gminnego,
5) zarząd wykonawczy oddziału gminnego.

§ 58b

Postanowienia §§18a-18c niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

Zjazd oddziału gminnego

§ 59

 1. Zjazd oddziału gminnego jest najwyższą władzą oddziału gminnego.
 2. W zjeździe oddziału gminnego uczestniczą:
  1) z głosem decydującym – delegaci członków zwyczajnych Związku
  2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających Związku oraz członkowie ustępujących władz oddziału gminnego i osoby zaproszone.

§ 60

Do kompetencji zjazdu oddziału gminnego należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału gminnego i komisji rewizyjnej oddziału gminnego oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału gminnego na wniosek komisji rewizyjnej oddziału gminnego,
2) uchwalanie programów działania oddziału gminnego,
3) zatwierdzanie skład zarządu oddziału gminnego,
4) określenie liczby członków komisji rewizyjnej oddziału gminnego oraz jej wybór spośród delegatów (członków zwyczajnych Związku) na zjazd oddziału gminnego,
5) wybór delegatów na zjazd oddziału powiatowego spośród delegatów (członków zwyczajnych Związku) na zjazd oddziału gminnego w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału powiatowego,
6) podejmowanie innych uchwał w sprawach wnoszonych przez władze oddziału gminnego i delegatów.

§ 61

 1. Zjazd oddziału gminnego może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny zjazd oddziału gminnego jest zwoływany przez zarząd oddziału gminnego raz na 5 lat.
 3. Nadzwyczajny zjazd oddziału gminnego zwołuje zarząd oddziału gminnego:
  1) z własnej inicjatywny,
  2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału gminnego,
  3) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku,
  4) na żądanie zarządu oddziału powiatowego.
 4. Postanowienia §21 ust. 4-6 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

Zarząd oddziału gminnego i prezydium oraz zarząd wykonawczy

§ 62

 1. Zarząd oddziału gminnego jest władzą uchwałodawczo-nadzorczą oddziału gminnego.
 2. W skład zarządu oddziału gminnego wchodzą przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych z terenu gminy w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału gminnego, jednak nie mniej niż  7 osób.
 3. Postanowienia § 20 pkt 3 i § 22 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. Powołani w skład zarządu oddziału gminnego przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub innych instytucji współpracujących ze Związkiem nie mogą być wybierani w skład zarządu oddziału powiatowego.

§ 63

 1. Zarząd oddziału gminnego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbika (w oddziałach, w których nie powołano zarządu wykonawczego) i komendanta gminnego Związku. Komendant gminny Związku jest dowódcą jednostek operacyjno-technicznych OSP na terenie gminy i koordynuje przygotowanie tych jednostek do działań ratowniczych.
 2. Zarząd oddziału gminnego powołuje komisję ds. młodzieży oraz może powoływać inne komisje problemowe oraz zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze.

§ 64

 1. Do kompetencji zarządu oddziału gminnego należy:
  1) wykonywanie uchwał zjazdu oddziału gminnego oraz zwierzchnich władz Związku,
  2) rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w gminie,
  3) uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
  4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu oddziału gminnego,
  5) ustalanie wysokości składki członkowskiej, sposobu jej podziału i zasad jej uiszczania, zgodnie z zasadami określonymi na podstawie § 24 ust. 1 pkt 8,
  6) organizowanie i wspieranie OSP,
  7) ustalanie liczby delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego,
  8) wybieranie ze swojego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału powiatowego i odwoływanie ich,
  9) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,
  10) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału gminnego.
 2. Do kompetencji prezydium zarządu oddziału gminnego należy:
  1) kierowanie bieżącą pracą oddziału gminnego, wykonywanie uchwał zarządu oddziału gminnego oraz uchwał zwierzchnich władz Związku,
  2) koordynowanie działalności OSP,
  3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz przedstawienie sprawozdań z ich wykonania,
  4) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,
  5) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień przyznawanych przez Prezydium Zarządu Głównego.

§ 65

Postanowienia § 42 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

§ 66

1.Prezes zarządu oddziału gminnego reprezentuje oddział gminny i zarządza jego majątkiem oraz może powołać, po zasięgnięciu opinii prezydium zarządu oddziału gminnego, zarząd wykonawczy oddziału gminnego w liczbie od jednego do trzech członków. W przypadku gdy oddział gminny prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada osobowość prawną powołanie zarządu wykonawczego jest obowiązkowe. W przypadku powołania zarządu wykonawczego prezes zarządu oddziału gminnego zachowuje kompetencje w zakresie reprezentacji i nadzoru, a zarządowi wykonawczemu przekazuje kompetencje w zakresie zarządczo-wykonawczym.
2. Prezes zarządu oddziału gminnego bądź zarząd wykonawczy oddziału gminnego (jeżeli został powołany) podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu oddziału gminnego może upoważnić prezesa zarządu oddziału gminnego bądź zarząd wykonawczy oddziału gminnego do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.
2a. Zarząd wykonawczy, w oparciu o uzyskane na podstawie statutu uprawnienia, reprezentuje oddział w czynnościach wywołujących skutki na zewnątrz.
2b. Członkowie zarządu wykonawczego mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes zarządu oddziału gminnego bądź zarząd wykonawczy mogą udzielać pełnomocnictw stosownie do swoich kompetencji.
4. Członkom zarządu wykonawczego oddziału gminnego przysługuje prawo do używania tytułów dyrektora i zastępców dyrektora.
5. Prezes zarządu oddziału gminnego uprawniony jest do uchylania decyzji zarządu wykonawczego oddziału gminnego.
6. Do organizacji i trybu pracy zarządu wykonawczego oddziału gminnego ma odpowiednie zastosowanie regulamin, o którym mowa w § 27 ust. 6.

Komisja rewizyjna oddziału gminnego

§ 67

 1. Komisja rewizyjna oddziału gminnego jest organem kontrolnym oddziału gminnego.
 2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału gminnego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Postanowienia § 28 ust. 3 i § 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

§ 68

Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału gminnego należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału gminnego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz w roku,
2) kontrolowanie opłacania składek członkowskich,
3) składanie zjazdowi oddziału gminnego sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu oddziału gminnego,
4) przedstawianie zarządowi oddziału gminnego uwag i wniosków dotyczących działalności oddziału gminnego.

ROZDZIAŁ VI

Mienie Związki i jego oddziałów

§ 69

Mienie Związku i jego oddziałów posiadających osobowość prawną powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
3) dochodów z własnej działalności gospodarczej,
4) dochodów z majątku Związku,
5) dywidendy należnej Związkowi z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
6) środków przekazanych przez instytucje ubezpieczeniowe i inne podmioty,
7) ofiarności publicznej.

§ 70

 1. Dochód Związku przeznacza się w całości na realizację celów statutowych.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych ustala Zarząd Główny.
 3. Zarząd Główny Związku podejmuje uchwały dotyczące zakazów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Związku

§ 71

 1. Uchwały w sprawach:
  1) zmiany statutu,
  2) połączenia z innym stowarzyszeniem,
  3) rozwiązania Związku
  podejmuje Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Wnioski w sprawach określanych w ust. 1 pkt. 1-2 są składane przez Zarząd Główny lub przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów oddziałów wojewódzkich Związku.
 3. Wnioski określone w ust. 1 pkt. 3 składa co najmniej 1/4 ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych w Związku.

§ 72

 1. Zawiadomienie delegatów o terminie Zjazdu Krajowego, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania Związku wraz z porządkiem obrad powinno być doręczone co najmniej na 3 miesiące przed odbyciem zjazdu.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Zjazd Krajowy wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób.
 3. Pozostały po rozwiązaniu majątek Związku może być przekazany na rzecz ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych w Związku.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 73

Delegaci na Zjazd Krajowy i zjazdy poszczególnych oddziałów Związku zachowują swoje mandaty przez okres trwania kadencji władz Związku. Przepis § 17 ust. 2 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

Skip to content