O nas

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

I ZRZESZONE W NIM OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

GŁÓWNĄ SPOŁECZNĄ ORGANIZACJĄ RATOWNICZĄ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ochotnicze Straże Pożarne to podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Skupiają one profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych w każdym czasie i w każdej sytuacji nieść pomoc często narażając własne życie. Praktyka potwierdza, że ich praca jest niezmiernie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.

W szeregach drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych są druhny i druhowie odpowiednio przeszkoleni z zakresu ratownictwa technicznego oraz medycznego. To właśnie oni są najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym.

Skuteczność ich działania uzależniona jest jednak w dużym stopniu od tego czy dysponują specjalistycznym sprzętem. Efektywne realizowanie powierzonych strażakom zadań wymaga wyposażenia OSP w niezbędny sprzęt zarówno przeciwpożarowy, ratownictwa drogowego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy bez dobrze wyposażonych i sprawnie działających OSP nie jest wstanie tylko w oparciu o Państwową Straż Pożarną zapewnić bezpieczeństwa publicznego w województwie.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego
im. gen. Stanisława Taczaka

adres: 60-867 Poznań, ul. Norwida 14
tel. 61 848 13 91
e-mail: poznan@zosrp.pl
KRS: 0000240526, NIP: 7811001362
Prezes Eugeniusz Grzeszczak
Wiceprezesi: Krzysztof Grabowski, Ryszard Kamiński,
Grzegorz Marszałek, Andrzej Martin, Andrzej Piaskowski

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  posiada Zarząd, który liczy 50 członków oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy  posiadające po 10 członków. Od 1994 r. oddział posiada osobowość prawną.

W 2005 r. podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka” w Teatrze Wielkim w Poznaniu na ręce prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Stefana Mikołajczaka przekazany został sztandar nadany uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP RP. Jednocześnie Oddział przyjął imię generała Stanisława Taczka – pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych oraz prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu w latach 1930-1939.

Od 2006 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego nadaje tytuły: Wielkopolski Strażak RokuWielkopolski Działacz Związku OSP RP Roku oraz Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku.

W roku 2007 Uchwałą 12/03/2007 z dnia 15 grudnia 2007 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ustanowił odznakę honorową „SEMPER VIGILANT”.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego zrzesza 1800 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), z czego 360 włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W skład oddziału wchodzą ponadto 32 oddziały powiatowe i 214 oddziałów gminnych (równorzędnych).

Rozmieszczenie OSP jest zróżnicowane. Najwięcej 132 działają w oddziale kaliskim, 131 w oddziale konińskim ziemskim i 98 ostrowskim. Najmniej 6 w oddziale konińskim grodzkim oraz 20 w chodzieskim Podobnie zróżnicowana jest liczba OSP w oddziałach gminnych. OSP użytkują 1743 strażnice w tym 8 drewnianych, a 51 OSP nie posiada strażnic. Z ponad 95,5 tys. członków OSP 85,5 tys. to mężczyźni, a 58,8 tys. czynni ratownicy. Z tej liczby prawie 24 tys. to wyszkoleni strażacy ratownicy OSP, 3,4 tys. to naczelnicy OSP, ponad 5,9 tys. dowódcy OSP, ponad 5,5 tys. posiada uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponad 4,9 tys. to kierowcy konserwatorzy sprzętu, 10,1 tys. posiada uprawnienia do ratownictwa technicznego, 309 uprawnienia płetwonurka, 713 uprawnienia sternika motorowodnego.

Kobiece Drużyny Pożarnicze (KDP) zrzeszają ponad 2,4  tys. druhen. Ogółem w OSP działa ponad 9,9 tys. kobiet. W OSP działa również ponad 4,6 tys. członków honorowych oraz 20,3 tys. członków wspierających. Przy OSP funkcjonuje 1025 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) z 13,4 tys. członków w tym blisko 5 tys. dziewcząt.

W ostatnim roku 1261 osób, spośród nich stało się pełnoprawnymi członkami OSP. Drużyny te stanowią „zaplecze logistyczne” dla ratowników.  Ochotnicze Straże Pożarne realizują swoje zadania głównie na terenach mniej zurbanizowanych. Bardzo często one są jedynymi podmiotami ratowniczymi na terenie gminy.

Dzięki OSP zachowane jest kryterium czasowe pozwalające skutecznie likwidować zagrożenia i minimalizować ich skutki na całym obszarze województwa. Strażacy OSP w zależności od posiadanego wyposażenia wykonują zadania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

OSP mają dominujące znaczenie w akcjach ratowniczych w miejscowościach (terenach), gdzie nie ma Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej głównie poza granicami administracyjnymi miast powiatowych.

Na tych obszarach druhowie OSP stanowią około 70% wszystkich ratowników uczestniczących w likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń. 1258 OSP (z działających 1835) posiada w użytkowaniu 1816 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Nie wszystkie OSP posiadają samochody bojowe – 531 OSP dysponuje wyłącznie motopompami.

Z powiatowych stanowisk kierowania można natychmiast wezwać do działań 560 OSP.

W remizach OSP prowadzona jest również działalność kulturalna. Przy OSP działa 70 orkiestr dętych, które skupiają w swoich szeregach 1917 muzyków, 30 zespołów artystycznych, 20 grup tanecznych. Orkiestry i zespoły artystyczne uświetniają lokalne uroczystości oraz uczestniczą w imprezach o zasięgu regionalnym  i ogólnopolskim.

Przy 204 OSP działają izby tradycji, a 937 OSP prowadzi własną kronikę.

Ponad 2 tys. dziewcząt i chłopców bierze każdego roku udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Skip to content