Kampania sprawozdawczo-wyborcza OSP w 2021

Wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2021 roku:

WSZYSTKIE: druki spakowanie (zip)
DODATKOWE: Uchwała walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
DODATKOWE: Przykładowy przebieg walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP
DODATKOWE: Sprawozdanie Finansowe OSP - bilans oraz rachunek wyników
DODATKOWE: Uchwała walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
DODATKOWE: Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Skrutacyjnej na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
DODATKOWE: Wykaz zmian w Statucie OSP
DODATKOWE: Uchwała nr 3 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie zmian statutu OSP
DODATKOWE: Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Statutowej na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
Karta Ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP /dla wybranych delegatów na Zjazd i wskazanych przedstawicieli do Zarządu Oddziału wyższego szczebla/
Plan działalności Ochotniczej Straży Pożarnej uchwalony podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie wyborów
Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Wyborczej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie: działalności organizacyjno-programowej
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Ochotniczej Straży Pożarnej
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Raport Ochotniczej Straży Pożarnej
Sprawozdanie finansowe i plan finansowy Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione i przyjęte na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
Protokół z walnego zabrania sprawozdawczo-wyborczego OSP
Skip to content