OTWP

Organizowany corocznie na wszystkich szczeblach Związku OSP RP Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy:

 • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Zarządów Oddziałów Związku OSP RP,
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich FOŚiGW,
 • Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
 • Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego,
 • instytucji ubezpieczeniowych,
 • innych organizacji młodzieżowych, społecznych oraz fundacji

Uczestnikami OTWP jest młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczych składa się z wielu etapów:

 • eliminacji środowiskowych (na szczeblu wsi, osiedli, szkół),
 • eliminacji gminnych, miejskich, miejsko-gminnych,
 • eliminacji powiatowych,
 • eliminacji wojewódzkich
 • eliminacji centralnych

Rozwiąż przykładowy test:

dla uczniów szkół podstawowych (kl. 1-4) dla uczniów szkół podstawowych (kl. 5-8) dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Skip to content