1% podatku dla OSP

Wszystkie jednostki OSP za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jako organizacji pożytku publicznego mają możliwość pozyskiwania środków finansowych z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego dokonywanego w rocznym zeznaniu podatkowych (PIT) składanym do Urzędu Skarbowego.

Warunkiem uzyskania tych środków przez daną jednostkę OSP jest zadeklarowanie przez podatników chęci przekazania 1% podatku oraz umieszczenie w zeznaniu podatkowym numeru KRS Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz w polu „cel szczegółowy” wskazanie celu na który mają zostać przekazane środki.

Pozyskiwane w ten sposób środki finansowe mogą być przeznaczane:

 • jednostki OSP
 • członka OSP poszkodowanego w zdarzeniach związanych z udziałem w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji z innych przyczyn lub członków ich rodzin, którzy ponieśli stratę w wyniku zdarzeń związanych z udziałem członka OSP w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach.

W przypadku środków pozyskiwanych na rzecz jednostki OSP, zeznanie podatkowe należy wypełnić zgodnie z poniższym schematem:

Numer KRS 0000116212
Cel szczegółowy OSP (nazwa OSP), woj. wielkopolskie, adres OSP
Wyrażam zgodę (pole techniczne, decyduje czy ZOSP RP zostaną przekazane dane wpłacającego)

W celu pozyskiwania środków na rzecz osób poszkodowanych lub członków ich rodzin, należy w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym podatnicy składają zeznanie podatkowe złożyć potwierdzony przez naczelnika lub prezesa OSP i zaopiniowany przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP wniosek do Zarządu Głównego ZOSP RP.

W przypadku pozyskiwanych w ten sposób środków, zeznanie podatkowe należy wypełnić zgodnie z poniższym schematem:

Numer KRS 0000116212
Cel szczegółowy imię i nazwisko, numer PESEL członka OSP lub jego rodziny
Wyrażam zgodę (pole techniczne, decyduje czy ZOSP RP zostaną przekazane dane wpłacającego)

Środki zadeklarowane przez podatników na rzecz jednostek OSP są dzielone w następujący sposób:

 • 85% dla wskazanej jednostki
 • 5% dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
 • 5% dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
 • 5% dla Zarządu Głównego ZOSP RP

Środki zadeklarowane przez podatników na rzecz osób poszkodowanych lub członków ich rodzin są dzielone w następujący sposób:

 • 90% dla członków OSP i ich rodzin
 • 5% dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
 • 5% dla Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP

Środki pozyskiwane na rzecz jednostek OSP mogą być wydatkowane na:

 • remonty i budowę strażnic,
 • zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • zakup umundurowania i odzieży ochronnej,
 • szkolenia i stwarzanie warunków szkoleń członków OSP i MDP,
 • organizację i stwarzanie warunków dla obozów i zimowisk MDP,
 • organizację OTWP,
 • organizację zawodów sportowo-pożarniczych,
 • wydawnictwa propagujące bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
 • działalność kulturalną OSP, w tym m.in. na: orkiestry, kroniki, zespoły artystyczne,
 • inne zadania zgodne z działalnością statutową ZOSP RP i leżące w sferze zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Środki pozyskiwane na rzecz poszkodowanych członków OSP i członków ich rodzin mogą być wydatkowane na:

 • koszty leczenia, rehabilitacji, operacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków i innych *)
 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych członków OSP i ich rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego standardu na poziomie krajowym*)
 • inne *)

*) zgodnie z porozumieniem zawartym między OSP a Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP.

W przypadku nie wskazania w rubryce „cel szczegółowy” danych jednostki OSP lub osoby, pozyskane w ten sposób środki finansowe nie zostaną przekazane do dyspozycji OSP, a zostaną przeznaczone na cele statutowe ZOSP RP.

Każda jednostka OSP która z tytułu odpisu 1% podatku zgromadzi środki finansowe otrzymuje indywidualne pismo w którym określona jest pozyskana kwota oraz znajduje się informacja o sposobie i trybie wydatkowania zgromadzonych środków.

Skip to content